Arolaakso-Ahola, S. & Rutanen, M. 2007; Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen palvelutalossa. Fysioterapian ja toimintaterapian Pro gradu -tutkielma. Viitattu 29.9.2017. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/12556/urn_nbn_fi_jyu-2007363.pdf?sequence=1

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. 2017; Muistilista kesäkanojen pitäjälle. Viitattu 20.1.2018. https://www.evira.fi/elaimet/usein-kysyttya/muistilista-kesakanojen-pitajalle/

Elo, S. 2010; Hyvinvointia tukeva ympäristö. Teoksessa Voutilainen, P. ja Tiikkainen, P. (toim.) Gerontologinen hoitotyö. Helsinki: WSOY

Gallis, C. Th. (toim.) 2007; Green care in Agriculture: Health effects, Economics and Policies. 1st European COST Action 866 conference. Viitattu 11.11.2017. http://www.soziale-landwirtschaft.de/petrarca_media/literatur/2007/braastad-gallis-sempik-senni-van%20elsen-vienna-2007.pdf

Green Care Finland ry 2018. Viitattu 30.4.2018. http://www.gcfinland.fi/

Green Care-hanke Satakunta2017. Viitattu 27.9.2017. https://www.facebook.com/GCSatakuntaSAMK/

Green Care Itä-Suomi 2017; Green Care-GREEN KARELIA kehittää pohjoiskarjalaista hyvinvointipalvelu-yrittäjyyttä. Viitattu 17.12.2017. https://greencareita-suomi.fi/greenkarelia

Green Care-palveluiden markkinaselvitys 2011.Sitra ja Green Care Finland ry. Viitattu 11.11.2017. https://www.slideshare.net/Maamerkit/green-care-palveluiden-markkinaselvitys

Hassink, J. 2007; Green Care services around Europe. Viitattu 11.11.2017. http://www.umb.no/statisk/greencare/meetings/presentations_vienna_2007/jan_hassinkinternationalcongresjuni2007.pdf

Hine, R. 2007; Researching the Benefits of Green Care. Viitattu 23.10.2017.http://www.umb.no/statisk/greencare/meetings/abstracts_presentations/hineresearching_the_benefits_of_green_care_cost_06.pdf

Ikäheimo, K. (toim.). 2013; Karvaterapiaa – eläinavusteinen työskentely Suomessa. Solution Models House , Yliopistopaino Helsinki

Jankkila, Hilkka (toim.) 2012; Green Care – hyvinvointia Pohjoisen luonnosta Julkaisusarja C 30. Rovaniemi: Rovaniemen Ammattikorkeakoulu.

Kaupunkiviljely 2018. Viitattu 23.4.2018. https://kaupunkiviljely.fi/

Kinnunen, A. & Nikkari, P. 2017; Koira auttaa ja ilahduttaa. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Viitattu 27.3.2018. http://duodecimlehti.fi.nelli.laurea.fi/duo14052

Kuuluvainen, V. & Sarén, H. (toim.) 2016; Luonnon hyvinvointivaikutukset- hyödynnä tietoa matkailuliiketoiminnassa. Esite luonnon fyysistä, psyykkisistä ja sosiaalisista hyvinvointivaikutuksista ja niiden mittaamisesta. Julkaisusarja D 72. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Viitattu 1.3.2017. http://theseus.fi/bitstream/handle/10024/116464/URNISBN9789515885500.pdf?sequence=1

Langinvainio, H. 2015; Hyvää elämää koiran kanssa. Koiran vaikutuksesta koiranomistajan hyvinvointiin ja onnellisuuteen. Suomen Kennelliiton julkaisuja 2/2016. Viitattu 27.3.2018. https://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/kennelliitto_julkaisu_final_0.pdf

Lunden, J. & Haapasaari, M. 2013; Hännänheilahduksia, koira-avusteisen työskentelyn ja liikuntatuokioiden kokemuksia vanhusten parissa Turussa.

Luontoavusteisuus 2018; GREEN CARE – tiedonvälityshanke Satakunnassa 1.11.2015 - 28.2.2018. Viitattu 21.1.2018.http://www.gcsatakuntasamk.fi/green-care-vihre%C3%A4-hoiva/luontoavusteisuus

Luonto hyvinvoinnin lähteenä- suomalainen Green Care 2013; Esite suomalaisen Green Care -toiminnan sisällöistä ja toimintamuodoista. VoiMaa! – hanke. Hämeen ELY-keskus. LUKE ym. Viitattu 1.3.2017. https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/hankkeet/greencare/voimaa/greencare.pdf

Mäkelä, M. & Alastalo, H. Teoksessa Noro, A. & Alastalo, H. (toim.) 2014; Iäkkään väestön hyvinvointia edistävät palvelut. Teoksessa Noro, A. & Alastalo, H. (toim.). Vanhuspalvelulain 980/2012 toimeenpanon seuranta. Tilanne ennen lain voimaantuloa vuonna 2013. Raportti 13/2014. Terveyden ja hyvinvoinnin lai-tos. Viitattu 19.11.2017. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116792/URN_ISBN_978-952-302-169-3.pdf?sequence=1

Peltoniemi, A. 2017; Muutoksia erityisluokan oppilaiden tarkkaavaisuuden kohentamisessa ja ylläpitämisessä koira-avusteista pedagogiikkaa käytettäessä. Helsingin yliopisto. Viitattu 26.3.2018.https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/228507/Anni%20Peltoniemi%2C%20gradu.pdf?sequence=2

Puttonen, M. 2017; Helsinkiläisten yhteiset olohuoneet: Kaupunginosa puistojen merkityksiä sosiaalisena julkisena tilana. Pro gradu -tutkielma. Helsingin Yliopisto. Viitattu 22.3.2018. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/229322/Gradu_Puttonen_Mia.pdf?sequence=2

Rappe, E. 2005; The influence of a green environment and horticultural activities on the subjective well-being of the elderly livingin in long-term care. Academic dissertation. University of Helsinki. Publication no. 24. Viitattu 4.4.2018. http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/maa/sbiol/vk/rappe/theinflu.pdf

Salmela, J. 2013; Terapeuttisia eläimiä. Teoksessa Ikäheimo, K. Karvaterapiaa – eläinavusteinen työskentely Suomessa. Helsinki: Solutions Model House.

Salonen, K. 2005. Mieli ja maisemat – eko- ja ympäristöpsykologian näkökulma. Helsinki: Edita Prima Oy.

Salonen, K. 2010; Mielen luonto – eko- ja ympäristöpsykologian näkökulma. Helsinki: Green Spot.

Saranpää, K. 2012; Eläinten merkitys vanhustyössä. Tapaustutkimus Teppo-kissan merkityksestä palvelutalo Vuoroparin arjessa.

Selvinen, S. 2011; Johdanto ratsastusterapiaan. Teoksessa Mattila-Rautiainen, S. (toim.) 2011. Ratsastusterapia. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Sempik, J., Hine, R. & Wilcox, D. 2010; Green Care: A Conceptual Frame-work. A report of the Working Group on the Health Benefits of Green Care. COST 866, Green Care in Agriculture.

Soini, K. (toim.) 2014; Luonnosta hoivaa ja voimaa. Miten arvioida Green Care-toiminnan vaikuttavuutta. MTT Kasvu 21. MTT:n julkaisuja.

Sosiaalipedagoginen Hevostoimintayhdistys ry. 2015; Sosiaalipedagoginen hevostoiminta avaa ovia osallisuuteen. Viitattu 15.1.2018. https://www.hevostoiminta.net/21

Suomen Alpakkayhdistys 2018; Alpakkainfo. Viitattu 20.1.2018. http://www.alpaca.fi/info/alpakka/

Suomi, A., Juusola, M. & Anundi, E. 2017; Vihreä hoiva ja voima. Hoida mieltä Green Care- menetelmin. Koulutuskeskus Artemia. Tikkurila Paino Oy.

Särkkä, S., Konttinen, L. & Sjöstedt, T. 2013; Luonnonlukutaito. Luo hyvinvointia vihreästä hyvinvoinnista. Sitra. Viitattu 26.4.2018. https://media.sitra.fi/2017/02/23070432/Luonnonlukutaito-3.pdf

Vartiovaara, I. 2006; Lemmikkieläimet ja ihmisen terveys. Eustressi. Duodecim terveyskirjasto. Viitattu 3.4.2018.http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=onn00009

Vehmasto, E. (toim.) 2014; Green Care-toimintavan suuntaviivat Suomessa. MTT:n julkaisuja. Viitattu 28.9.2017.http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/482161/mttkasvu20.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Viialainen, R. 2011; Vihreä hoiva tulee. Sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakausilehti Tesso. Viitattu 24.3.2018. https://tesso.fi/content/vihre%c3%a4-hoiva-tulee

Vähäsarja, S. 2018; "Hymy karahtaa huulille" – luontoharrastaja, tutkija ja sokea kertovat, miksi linnunlaulu saa meidät hyvälle tuulelle. Lintujen laulu. Yle uutiset. 23.3.2018. Viitattu 24.3.2018. https://yle.fi/uutiset/3-10125889

Yli-Viikari, A. & Suomela, M. 2016; Maatilat kasvatuksen ja kuntoutuksen ympäristöinä – kokeilutoiminnan kautta kasvuun. Maaseudun Uusi Aika 3/2016.